Proposition från Socialdepartementet

Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet Prop. 2014/15:145

Publicerad

Många barn skulle få ett högre underhåll om det reglerades civilrättsligt i stället för via Försäkringskassan och underhållsstödet. Detta gäller särskilt för barn i hushåll med låg ekonomisk standard. Det framgår bland annat av Särlevandeutredningens betänkande (SOU 2011:51). En stor andel föräldrar reglerar underhållsskyldigheten via underhållsstödet trots att de har ekonomiska förutsättningar att i stället reglera det direkt mellan sig.

Ladda ner:

Mot bakgrund av att regeringen avser att ge Försäkringskassan ett utökat uppdrag om information och stöd till föräldrar i frågor om underhållsbidrag, lämnas i propositionen förslag om ändringar i underhållsstödssystemet som utgör incitament att, när förutsättningar för detta finns, i stället reglera underhållsskyldigheten för barn utanför underhållsstödet. Genom detta bedöms förut­sättningarna för särlevande föräldrar att komma överens om civilrättsliga avtal om underhållsbidrag att öka.

Genom underhållsstödet garanterar samhället att barn till särlevande föräl­drar får en viss försörjning om en förälder som ska betala underhållsbidrag till barnet, av olika anledningar inte betalar. Underhållstödet är 1 573 kronor per månad och barn.

I propositionen föreslås att fullt underhållsstöd inte längre ska lämnas om den bidragsskyldiga föräldern under minst sex må­nader i följd i rätt ordning, har betalat det belopp till Försäkringskassan som har bestämts enligt socialförsäkrings­balken. Om det finns särskilda skäl, ska underhållsstöd ändå läm­nas. Vidare föreslås att möjligheten för bidragsskyldiga föräldrar att göra så kallat umgängesavdrag inom underhållsstödet avskaffas.

I propositionen föreslås också ändringar i reglerna om ränteuttag inom underhållsstödet. Om den bidragsskyldiga föräldern inte betalar sitt fast­ställda betalningsbelopp till Försäkringskassan i rätt tid, ska han eller hon betala ränta på skulden även vid kortare dröjsmål med betalning. För tid då föräldern har anstånd med betalningen ska dock ränta inte längre tas ut.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2016 med vissa övergångsbestämmelser.

Pressmeddelande: Mer pengar till barn genom ökad reglering av underhållet utanför underhållsstödet

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (4 st)

  • Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis (Prop. 2017/18:6)

    Proposition om nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis innehåller flera olika delar. Förslaget innebär att stödet vid växelvist boende införs i bostadsbidraget och avvecklas under en fyraårsperiod i underhållsstödet. De pengar som frigörs används till att höja inkomstgränserna och att höja umgängesbidraget inom bostadsbidraget.

  • Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

    Många barn skulle få ett högre underhåll om det reglerades civilrättsligt i stället för via Försäkringskassan och underhållsstödet. Detta gäller särskilt för barn i hushåll med låg ekonomisk standard. Det framgår bland annat av Särlevandeutredningens betänkande (SOU 2011:51). En stor andel föräldrar reglerar underhållsskyldigheten via underhållsstödet trots att de har ekonomiska förutsättningar att i stället reglera det direkt mellan sig.

  • Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg

  • Förstärkta samarbetssamtal