Proposition från Justitiedepartementet

Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet Prop. 2015/16:24

Publicerad

Ladda ner:

EU:s direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet) genomfördes i svensk rätt genom ändringar i bl.a. lagen om internationellt polisiärt samarbete. Syftet med direktivet var att genom ökat informationsutbyte göra det lättare för myndigheter inom EU att följa upp trafikbrott som begås med fordon som är registrerade i en annan medlemsstat. Ändringarna trädde i kraft den 1 maj 2014. Strax därefter ogiltigförklarade EU-domstolen direktivet med motiveringen att det hade antagits på fel rättslig grund. Ett nytt direktiv, som i allt väsentligt överensstämmer med det ursprungliga direktivet, togs fram.

I propositionen föreslås de lagändringar som krävs för att genomföra det nya CBE-direktivet. De föreslagna ändringarna är en konsekvens av att direktivet har fått en ny rättslig grund och ett nytt nummer. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Pressmeddelande: Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet

Lagstiftningskedjan