Proposition från Finansdepartementet

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Prop. 2015/16:26

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i lagen om handel med
finansiella instrument, lagen om anmälningsskyldighet för
vissa innehav av finansiella instrument, lagen om värdepappersmarknaden och den nya lagen om rapportering av betalningar till myndigheter som föreslås i prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2016.