Proposition från Socialdepartementet

Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga Prop. 2015/16:43

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen en ny placeringsform i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16-20 år. Socialtjänsten ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i stödboende. För att placera barn i stödboende ska krävas särskilda skäl. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016

Ladda ner:

Regelbunden inspektion

I propositionen behandlar regeringen även frekvenstillsynen av vissa verksamheter för barn och unga. Tillsynen av hem för vård eller boende, stödboende samt boenden enligt lagen om stöd och service som riktas till barn och unga ska inspekteras regelbundet, minst en gång per år.

Tydliggör Socialstyrelsens ansvar för att stödja och utveckla familjehemsvården

I propositionen lämnas även förslag för att utveckla familjehemsvården som tydliggör Socialstyrelsens ansvar för att stödja och utveckla familjehemsvården.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU.

    Den nya LVU stärker barnrättsperspektivet i samhällets insatser för barn och unga. Samhällets åtagande för stöd och hjälp efter en placering förtydligas. Utredningens förslag om nationellt kunskapsstöd och fortsatt kunskapsutveckling bidrar till att barn och unga tillförsäkras skydd och att vården förbättras.

Lagrådsremiss (4 st)

Proposition (5 st)