Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring ID-nummer: Prop. 2015/16:46

Ladda ner:

I denna proposition lämnas förslag till en ändring i marknadsföringslagen som avser reglerna om aggressiv marknadsföring. Syftet är att åstadkomma överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga affärsmetoder  Ändringen innebär ett förtydligande genom att de omständigheter som enligt direktivet ska beaktas vid bedömningen av om en affärsmetod innebär trakasseri, tvång, fysiskt våld eller otillbörlig påverkan tas in i lagtext.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse