Genomförande av hissdirektivet ID-nummer: Prop. 2015/16:59

Ansvarig: Näringsdepartementet, Regeringen

I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna utgör ett led i genomförandet av ett omarbetat EU-direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

Ladda ner:

Förslaget innebär att den myndighet som utövar tillsyn på området ges
rätt att hos den som installerar hissar få tillgång till produkter för kontroll, på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får rätt att meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk handlingar och information inom lagens tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Direktivet kräver i övrigt genomförande på förordnings- och föreskriftsnivå.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 april 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av hissdirektivet

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna utgör ett led genomförandet av ett omarbetat EU-direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

Proposition (1 st)

  • Genomförande av hissdirektivet

    I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna utgör ett led i genomförandet av ett omarbetat EU-direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

Förordningsmotiv

Skrivelse