Proposition från Justitiedepartementet

Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning Prop. 2015/16:83

Publicerad

Ett direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning har antagits av EU. Avsikten med direktivet är att bättre bekämpa förfalskning av euron och andra valutor samt säkerställa ett bättre samarbete mot förfalskningsbrotten.

Ladda ner:

Direktivet ersätter ett tidigare rambeslut på samma område och innehåller bestämmelser om bl.a. straffbara gärningar, påföljder, domsrätt och utredningsverktyg.

För att genomföra direktivet föreslår regeringen att maximistraffet för olovlig befattning med falska pengar, grovt brott, höjs till fängelse i sex år.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Pressmeddelande: Skärpt straff för hantering av falska pengar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning

    För att genomföra ett direktiv föreslås i denna promemoria att maximistraffet för olovlig befattning med falska pengar, grovt brott, höjs till fängelse i sex år. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning

    EU har antagit ett direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning. Avsikten med direktivet är att stärka bekämpandet av förfalskning av euron och andra valutor samt säkerställa ett bättre samarbete mot förfalskningsbrotten.

Proposition (1 st)

  • Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning

    Ett direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning har antagits av EU. Avsikten med direktivet är att bättre bekämpa förfalskning av euron och andra valutor samt säkerställa ett bättre samarbete mot förfalskningsbrotten.