Proposition från Finansdepartementet

Förstärkt insättningsgaranti Prop. 2015/16:106

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås hur EU-direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning), insättningsgarantidirektivet, ska genomföras i svensk rätt. Insättningsgarantidirektivet är en omarbetning av EU-direktiv om system för garanti av insättningar.

Insättningsgarantidirektivet syftar till att harmonisera och stärka konsumenternas skydd för insättningar. Ändringarna innebär bl.a. att det införs harmoniserade regler för finansieringen av insättningsgarantisystemen, att utbetalningstiden vid ersättningsfall förkortas och att informationen till insättarna förbättras.

I propositionen föreslås att insättningsgarantidirektivet genomförs huvudsakligen genom ändringar i lagen om insättningsgaranti. Ändringar föreslås också i lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om värdepappersmarknaden, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om resolution.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)