Proposition från Justitiedepartementet

Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet Prop. 2015/16:113

Publicerad

Den organiserade brottsligheten är en av rättssamhällets största utmaningar och det är därför viktigt att de straffrättsliga verktygen är ändamålsenliga. Regeringen föreslår ändringar i det straffrättsliga regelverket för att denna typ av brottslighet mer effektivt ska kunna motverkas.

Ladda ner:

Regeringen föreslår följande ändringar i det straffrättsliga regelverket:

  • Försök, förberedelse och stämpling till allvarliga brott ska kriminaliseras i större utsträckning än i dag. Det gäller bland annat grovt olaga hot, grov utpressning, övergrepp i rättssak, grovt övergrepp i rättssak samt grovt och synnerligen grovt vapenbrott.
  • Bestämmelsen om straff för förberedelse och stämpling ändras så att högre straff än fängelse i två år ska kunna dömas ut i fler fall.
  • Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och låter bli att förhindra vissa allvarliga brott inom ramen för sammanslutningen ska kunna dömas för det.
  • Det ska införas nya omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett brott är grovt. Bland annat ska det vid vissa brott med hotinslag särskilt beaktas om gärningen har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller som annars har varit av allvarligt slag.
  • Brottsbeteckningarna grovt brott och ringa brott införs för de brott som berörs av förslagen och som inte redan har en sådan beteckning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Pressmeddelande: Stärkta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet och vinster från brottslig verksamhet

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

    Den organiserade brottsligheten är en av rättssamhällets största utmaningar och det är därför viktigt att de straffrättsliga verktygen är ändamålsenliga. Regeringen föreslår ändringar i det straffrättsliga regelverket för att denna typ av brottslighet mer effektivt ska kunna motverkas.