Proposition från Kulturdepartementet

Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik Prop. 2015/16:132

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen nya mål för den nationella filmpolitiken och nya former för samverkan med filmbranschen. Staten avser att lämna filmavtalsmodellen och ta ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken från och med den 1 januari 2017. Förändringen innebär att filmpolitiken blir en fullt ut integrerad del av kulturpolitiken.

Ladda ner:

Filmpolitikens vision för svensk film bör vara att svensk film ska ha hög kvalitet och uppvisa sådan bredd och mångfald av berättelser att den angår alla. Svensk film ska vara ett självklart och tillgängligt val för publiken i hela landet och attraktiv internationellt.

Nya mål för den nationella filmpolitiken

I propositionen föreslås följande mål för den nationella filmpolitiken:

 1. Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt och i olika delar av landet.
 2. Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visnings-former i hela landet.
 3. Filmarvet bevaras, används och utvecklas.
 4. Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt utbyte och samverkan sker på filmområdet.
 5. Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges möjligheter till eget skapande.
 6. Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.
 7. Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.

Nya former för samverkan med branschen bör införas

I propositionen redovisas ett antal bedömningar när det gäller politikens innehåll och styrning. Stiftelsen Svenska Filminstitutet bör även fortsättningsvis ansvara för genomförandet av den statliga filmpolitiken. Nya former för samverkan med branschen bör införas som inkluderar såväl de nuvarande parterna i filmavtalet som andra centrala aktörer i sektorn. Särskilda råd bör inrättas vid Filminstitutet för att ge filmbranschens aktörer insyn och möjlighet att påverka.

De nationella statliga filmstöden delas in i tre kategorier:

 • stöd för utveckling,
 • stöd för produktion samt
 • stöd för visning och spridning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Framtidens filmpolitik

  I promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) föreslås att staten tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken och lämnar det nuvarande filmavtalet 2017. Därmed förbättras förutsättningarna att driva en politik för kvalitet, förnyelse och tillgänglighet.

Remiss Ds

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik

  I propositionen föreslår regeringen nya mål för den nationella filmpolitiken och nya former för samverkan med filmbranschen. Staten avser att lämna filmavtalsmodellen och ta ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken från och med den 1 januari 2017. Förändringen innebär att filmpolitiken blir en fullt ut integrerad del av kulturpolitiken.