Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar ID-nummer: Prop. 2015/16:133

Ladda ner:

I denna proposition föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner. Lagförslaget syftar till att anpassa svensk rätt till förordningen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.