Proposition från Justitiedepartementet

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen Prop. 2015/16:147

Publicerad

I propositionen föreslås en ändring av bestämmelsen om formella avvisningsgrunder i utlänningslagen (2005:716).

Ladda ner:

Ändringen innebär ett förtydligande av att en sådan utlänning får avvisas som har visering eller är undantagen från kravet på visering men inte har för avsikt att lämna landet efter viseringstidens utgång eller efter att den viseringsfria tiden har löpt ut. Ändringen är nödvändig för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt EU-rätten.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)