Proposition från Kulturdepartementet

Vissa begravningsfrågor Prop. 2015/16:95

Publicerad · Uppdaterad

I propositionen föreslås vissa ändringar i begravningslagen (1990:1144). Det föreslås att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från askan ska återvinnas. Den ersättning som innehavaren av krematoriet får från återvinningen ska tillföras Allmänna arvsfonden. Vidare föreslås att systemet som reglerar kostnader vid gravsättning mellan huvudmännen för begravningsverksamheten avskaffas.

Ladda ner:

För att de som innehar begravningsplatser utan att vara huvudmän inte ska förlora sin rätt till ersättning föreslås att huvudmannen för begravningsverksamheten inom det förvaltningsområde den avlidna var folkbokförd i ska ersätta den som innehar enskild begravningsplats eller den som innehar allmän begravningsplats utan att vara huvudman, om en sådan innehavare tillhandahåller gravsättning på gravplats eller motsvarande.

I lagen föreslås även en bestämmelse om att församlingar ska bekosta utbildning av sina begravningsombud.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 i fråga om avskaffande av systemet som reglerar kostnader vid gravsättning och ersättningssystemet till innehavare av enskilda begravningsplatser och till församlingar som innehar allmänna begravningsplatser utan att vara huvudmän. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Vissa frågor på begravningsområdet

  En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Det gäller bl a tillsynsfunktionen enligt begravningslagen och begravningsförordningen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Några begravningsfrågor

  Begravningsutredningen har haft i uppdrag att se över vissa frågor på begravningsområdet. I översynen har ingått att behandla länsstyrelsernas tillsyn och begravningsombudens roll, begravningsavgiftssatsernas variation och frågor om s.k. begravningsclearing, nya begrepp inom begravningsverksamheten samt en alternativ begravningsmetod.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Några begravningsfrågor

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i begravningslagen (1990:1144). Ändringarna innebär att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad.

Proposition (2 st)

 • Vissa begravningsfrågor

  I propositionen föreslås vissa ändringar i begravningslagen (1990:1144). Det föreslås att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från askan ska återvinnas. Den ersättning som innehavaren av krematoriet får från återvinningen ska tillföras Allmänna arvsfonden. Vidare föreslås att systemet som reglerar kostnader vid gravsättning mellan huvudmännen för begravningsverksamheten avskaffas.

 • Några begravningsfrågor

  I propositionen föreslår regeringen ändringar i begravningslagen (1990:1144). Ändringarna innebär att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad.