Proposition från Miljödepartementet

Elsäkerhet Prop. 2015/16:163

Publicerad

I propositionen föreslås en elsäkerhetslag där nya bestämmelser om elinstallationsarbete ingår tillsammans med de nuvarande bestämmelserna om elsäkerhet i 9 kap. ellagen (1997:857) och bestämmelserna om skadestånd i 10 kap. 1–8 §§ ellagen.

Ladda ner:

Lagförslaget innebär att ansvaret för elinstallationsarbete flyttas från den enskilda elinstallatören till företaget. Alla elinstallationsföretag måste ha en auktoriserad elinstallatör i verksamheten och blir ålagda att ha ett egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens. Alla företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning ska också vara skyldiga att anmäla verksamheten till Elsäkerhetsverket. På så sätt förbättras Elsäkerhetsverkets möjligheter att utöva en effektiv tillsyn över företagen.

De nya bestämmelserna i elsäkerhetslagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2017.