En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) ID-nummer: Prop. 2015/16:170

Ladda ner:

I propositionen föreslås lagändringar som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om värdepappersfonder,
lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Därutöver föreslås en ändring i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden som endast avser rättelse av en felaktig hänvisning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.