Proposition från Justitiedepartementet

Fortsatt giltighet av tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177

Publicerad

Inhämtningslagen reglerar förutsättningarna för de brottsbekämpande myndigheterna att hämta in övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet. En bestämmelse i lagen som ger Säkerhetspolisen möjlighet att inhämta sådana uppgifter för vissa samhällsfarliga brott är tidsbegränsad och upphör att gälla vid utgången av 2016. I propositionen föreslås att bestämmelsens giltighetstid förlängs till utgången av 2017.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Fortsatt giltighet av tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

    Inhämtningslagen reglerar förutsättningarna för de brottsbekämpande myndigheterna att hämta in övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet. En bestämmelse i lagen som ger Säkerhetspolisen möjlighet att inhämta sådana uppgifter för vissa samhällsfarliga brott är tidsbegränsad och upphör att gälla vid utgången av 2016. I propositionen föreslås att bestämmelsens giltighetstid förlängs till utgången av 2017.