Proposition från Finansdepartementet

Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg Prop. 2015/16:191

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg införs. Det förslag som
lämnas i propositionen innebär att beskattning vid betalstationerna Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen endast sker vid genomfartstrafik genom
Backaområdet.

Förslaget föranleder en ändring i bilaga 2 till lagen om trängselskatt samt vissa följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen, kameraövervakningslagen och lagen om elektroniska vägtullsystem. Det föreslagna undantaget bör träda i kraft så snart som möjligt. Det är dock i nuläget inte klart vid vilken tidpunkt nödvändiga förberedelser för ett ikraftträdande kan vara färdiga. I propositionen föreslås därför att de föreslagna lagarna ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)