Proposition från Finansdepartementet

Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet Prop. 2016/17:76

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet som ska ersätta lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.

De nuvarande bestämmelserna om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet hänvisar i stor utsträckning till bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som inte längre gäller efter genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II). Hänvisningarna i nuvarande lagstiftning har därför preciserats till att avse försäkringsrörelselagen i dess lydelse av den 31 december 2015.

Förslaget i propositionen innebär en självständig reglering av försäkringsverksamheten i premiepensionssystemet utan hänvisningar till försäkringsrörelselagen. Syftet med lagen är att modernisera regleringen av premiepensionsverksamheten i ljuset av EU:s försäkrings- respektive tjänstepensionsdirektiv, samtidigt som hänsyn tas till att Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet i sig inte omfattas av något av dessa direktiv.

I propositionen föreslås också en följdändring i socialförsäkringsbalkensamt vissa hänvisningsändringar i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)