Proposition från Kulturdepartementet

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation Prop. 2016/17:109

Publicerad

I propositionen föreslås att Sverige ska ratificera (godkänna) det andra protokollet till Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (1954 års Haagkonvention). Sverige undertecknade det den 26 mars 1999 och genom protokollet skapas ett förstärkt skydd av kulturegendom vid en väpnad konflikt och under ockupation. Det andra protokollet trädde i kraft den 9 mars 2004.

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till de lagstiftningsåtgärder som krävs
för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt protokollet. En ny
bestämmelse införs i kulturmiljölagen (1988:950) som innebär att det blir straffbart att för militära åtgärder använda kulturegendom som är av
största vikt för mänskligheten. Straffet föreslås vara fängelse i högst fyra år. En följdändring görs även i den nämnda lagen. Det görs också en ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot
mänskligheten och krigsförbrytelser som innebär att straffbestämmelsen om krigsförbrytelse utvidgas så att den omfattar all sådan egendom som skyddas av 1954 års Haagkonvention och det andra protokollet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förstärkt skydd av kulturegendom

    I denna promemoria berörs de åtgärder som aktualiseras från svensk sida vid en ratificering av Tilläggsprotokoll II till konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (kulturkonventionen). Sverige uppfyller redan till stor del de krav som ställsenligt protokollet men vissa lagstiftningsåtgärder behövs.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

    I lagrådsremissen föreslås att Sverige ska ratificera (godkänna) det andra protokollet till Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (1954 års Haagkonvention). Det andra protokollet trädde i kraft den 9 mars 2004. Sverige undertecknade det den 26 mars 2004 och genom protokollet skapas ett förstärkt skydd av kulturegendom vid en väpnad konflikt och under ockupation.

Proposition (1 st)

  • Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

    I propositionen föreslås att Sverige ska ratificera (godkänna) det andra protokollet till Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (1954 års Haagkonvention). Sverige undertecknade det den 26 mars 1999 och genom protokollet skapas ett förstärkt skydd av kulturegendom vid en väpnad konflikt och under ockupation. Det andra protokollet trädde i kraft den 9 mars 2004.