Proposition från Finansdepartementet

Skattebrottsdatalag Prop. 2016/17:89

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att det införs en ny lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, skattebrottsdatalagen.

Syftet med den nya lagen är att ge Skatteverket möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i den brottsbekämpande verksamheten och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. En utgångspunkt är att skapa en modern, teknikneutral och flexibel reglering där de yttre ramarna för behandlingen av uppgifter som är särskilt skyddsvärda från integritetssynpunkt slås fast i lagen, däribland ändamålen för behandlingen och de begränsningar som ska gälla för behandling av vissa uppgifter. Den nya lagen syftar särskilt till att underlätta samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter. Bland annat föreslås bestämmelser om att sådana myndigheter ska få medges direktåtkomst till uppgifter som behandlas inom Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Lagen har utformats i nära anslutning till polisdatalagen, kustbevakningsdatalagen och åklagardatalagen. Lagen ska ersätta lagen om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

I propositionen föreslås också att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska utökas till att omfatta bedrägerier i ROT- och RUT-systemet. Det föreslås även vissa andra lagändringar av enklare karaktär.

Den nya lagen och de övriga ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)