Proposition från Finansdepartementet

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el Prop. 2016/17:141

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att en ny skattenedsättning införs som innebär att
energiskatten på förnybar el, inklusive solel, som framställs i små
anläggningar på den plats där elen förbrukas, sänks till 0,5 öre per
kilowattimme, dvs. med över 98 procent. Skattebefrielsen uppnås genom ett avdrag för energiskatt på el. Förslagen föranleder ändringar i lagen om skatt på energi samt i lagen om ändring i lagen om skatt på energi.
Förslaget är det första av de aviserade stegen i ett arbete för ett avskaffande av energiskatten på solel som är framställd i små anläggningar på den plats där elen förbrukas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 samt i vissa fall även
den 1 januari 2018 för att ta hänsyn till redan beslutade lagändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)