Proposition från Socialdepartementet

Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2016/17:152

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar och regelförenklingar på socialförsäkringsområdet.

Ladda ner:

I propositionen föreslås att ansvaret för att ett samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen ska ligga på arkivmyndigheten i en kommun som är medlem i förbundet i stället för på kommunstyrelsen. Det föreslås också att lagen om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall, ska upphävas.

Det lämnas även förslag till regelförenklingar avseende beräkning av bostadstillägg respektive fastställande av grunder för den frivilliga pensionsförsäkringen.

I propositionen föreslås också att Pensionsmyndigheten ska ha möjlighet att fatta interimistiska beslut om att dra in eller minska allmän ålderspension, efterlevandepension och efterlevandestöd. Vidare föreslås att första stycket lagen om statlig ersättning vid ideell skada med mera ändras på så sätt att orden "omfattas av" ersätts med den innebörden att skadan ska ha godkänts av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)