Proposition från Justitiedepartementet

Skärpt ansvar för fartygsvrak Prop. 2016/17:178

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda 2007 års internationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak (vrakkonventionen). Regeringen lägger också fram förslag till de lagändringar som behövs till följd av tillträdet.

Ladda ner:

Förslagen innebär att fartygets ägare ska vara skyldig att avlägsna fartygsvrak som utgör en fara för sjöfarten eller för miljön, eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med faran. Ägaren ska också svara för de kostnader som åtgärderna medför, förutom i vissa undantagsfall. När det är fråga om större fartyg ska ägaren dessutom vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring, eller ställa en annan betryggande säkerhet, för att täcka sitt ansvar.

Pressmeddelande: Skärpt ansvar för fartygsvrak

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Avlägsnande av vrak

    Behandlar 2007 års internationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak. Konventionen innebär en skyldighet för myndigheter att verka för avlägsnande av vrak som orsakats av en sjöolycka och medför en risk för sjösäkerhet eller miljö.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpt ansvar för fartygsvrak

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda 2007 års internationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak (vrakkonventionen). Regeringen lägger också fram förslag till de lagändringar som behövs till följd av tillträdet.

Proposition (1 st)

  • Skärpt ansvar för fartygsvrak

    I propositionen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda 2007 års internationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak (vrakkonventionen). Regeringen lägger också fram förslag till de lagändringar som behövs till följd av tillträdet.

Riksdagsbeslut (1 st)