Elberedskapsavgift ID-nummer: Prop. 2016/17:201

Ansvarig: Miljö- och energidepartementet, Regeringen

En ändring i elberedskapslagen (1997:288) föreslås som innebär ett utvidgat bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om elberedskapsavgift. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i elberedskapslagen (1997:288).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Elberedskapsavgift

    En ändring i elberedskapslagen (1997:288) föreslås som innebär ett utvidgat bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om elberedskapsavgift. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Proposition (1 st)

  • Elberedskapsavgift

    En ändring i elberedskapslagen (1997:288) föreslås som innebär ett utvidgat bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om elberedskapsavgift. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.