Proposition från Utrikesdepartementet

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan Prop. 2016/17:210

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner det ekonomiska partnerskapssavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan.

Ladda ner:

Förhandlingarna om ett ekonomiskt partnerskapavtal inleddes i juni 2002 och avslutades i juli 2014. Avtalet undertecknades i juni 2016 och Europaparlamentet godkände avtalet i september 2016. De avtalsslutande partnerstaterna som ingår i SADC (Södra Afrikas utvecklingsgemenskap) är Botswana, Lesotho, Mocambique, Namibia, Swaziland och Sydafrika. Det ekonomiska partnerskapsavtalet med SADC-staterna har förhandlats fram i enlighet med de mål och principer för nya ekonomiska partnerskapsavtal som fastställs i Cotonou-avtalet. Partnerskapsavtalet är ett utvecklingsorienterat handelsavtal vars syfte är att främja handel och regional integration, liberalisera handeln och öka handelsutbytet.

Avtalet fokuserar på reducering eller i vissa fall eliminering av tullar
och kvoter för varuhandeln. Avtalet innehåller bestämmelser om
handelslättnader, tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära
åtgärder, handel och hållbar utveckling, tvistelösning, geografiska
beteckningar, ursprungsregler, jordbruk och fiske. Avtalet innehåller så
kallade rendez-vous- klausuler, dvs. klausuler om fortsatta förhandlingar
om bland annat tjänstehandel, investeringar, offentlig upphandling,
immateriella rättigheter och konkurrenspolitik i syfte att främja de
avtalsslutande SADC-staternas integration i världshandeln.
Utvecklingssamarbete utgör ett viktigt komplement till handelsdelen
inom partnerskapsavtalet.