Proposition från Justitiedepartementet

Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte Prop. 2016/17:214

Publicerad

Regeringen föreslår flera lagändringar som ytterligare stärker skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp av vuxna.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att straffansvaret för kontakt med barn i sexuellt syfte ändras så att ansvar inträder redan när en vuxen eller annan straffmyndig person föreslår en träff för ett barn under 15 år eller stämmer träff med barnet i syfte att begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 6 kap. 4, 5, 6, 8 eller 10 § brottsbalken. Det ska inte längre krävas någon ytterligare åtgärd som är ägnad att främja att en sådan träff kommer till stånd. Vidare föreslås att brottsbeteckningen ändras från kontakt med barn i sexuellt syfte till kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte. Slutligen föreslås att maximistraffet för brottet höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Pressmeddelande: Regeringen skärper lagstiftningen mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)