Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Utbildningsdepartementet

Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala Prop. 2017/18:14

Publicerad

I denna proposition föreslås att det i skollagen (2010:800) ska regleras att resultat på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning.

Ladda ner:

Vidare görs bedömningen att det behövs vissa ändringar på förordningsnivå för att öka likvärdigheten och rättssäkerheten i det nationella stödet för kunskapsbedömning och betygssättning: syftet med nationella prov respektive nationella bedömningsstöd bör tydliggöras, elevlösningar på nationella prov bör bedömas av någon annan än den undervisande läraren och sådana elevlösningar bör vara avidentifierade. I syfte att effektivisera det nationella stödet för kunskapsbedömning och betygssättning bör vidare de nationella proven och de nationella bedömningsstöden digitaliseras. Som ett första steg bör uppsatser och andra uppgifter som prövar skriftlig framställning få genomföras på dator.

Det föreslås även att några felskrivningar i skollagen ska korrigeras och att en hänvisning till kommunallagen (1991:900) i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor ska ändras med anledning av att den nya kommunallagen (2017:725) träder i kraft den 1 januari 2018.

Korrigeringarna i skollagen samt den ändrade hänvisningen i lagen om försöksverksamhet föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Ändringarna i fråga om nationella prov och bedömningsstöd föreslås träda i kraft den 29 juni 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...