Proposition från Finansdepartementet

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Prop. 2017/18:16

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i mervärdesskattelagen i fråga om
undantag från skatteplikt för vissa fartyg. Ändringarna innebär att
undantaget begränsas till omsättning av fartyg som används på öppna
havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-,
industri- eller fiskeriverksamhet. Undantag kommer även att gälla
omsättning av fartyg som används för sjöräddning, assistans eller
kustfiske. Ändringarna innebär även att undantag kommer att gälla för
omsättning av de flesta varor för förbrukning och försäljning ombord på
sådana fartyg som undantas från skatteplikt samt för tjänster avsedda för dessa fartyg. Vissa kompletterande ändringar i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. samt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg föreslås också.

I propositionen föreslås vidare en ändring av deklarationstidpunkten
för mervärdesskatt i vissa fall. Den som är befriad från mervärdesskatt
pga. låg omsättning kan välja att ändå bli skattskyldig och ta ut
mervärdesskatt efter beslut från Skatteverket. Beslutet kan fattas efter
den ordinarie tidpunkten för att deklarera mervärdesskatten. Vid sådana
beslut kan det därför uppkomma situationer där det inte går att lämna
deklarationen och betala mervärdesskatten i rätt tid. Förslaget innebär att deklarationstidpunkten skjuts fram i en sådan situation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)