Proposition från Finansdepartementet

Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden Prop. 2017/18:4

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen om referensvärden. Den nya lagen ska innehålla de bestämmelser som krävs för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. den 1 januari 2018. I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordningen om referensvärden. Finansinspektionen ska enligt lagen få ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt förordningen. I den nya lagen finns även bestämmelser om överklagande av beslut enligt den lagen eller enligt förordningen om referensvärden. Det krävs ytterligare lagstiftningsåtgärder med anledning av förordningen, t.ex. bestämmelser om sanktioner för överträdelser av förordningens regler. Förslag till sådana lagstiftningsåtgärder kommer att lämnas i ett annat sammanhang.

I propositionen föreslås även ändringar i lagen om värdepappersfonder, lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om värdepappersmarknaden. Ändringarna avser endast hänvisningar till bestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument som av förbiseende inte ändrades i samband med att ändringar gjordes i den lagen 2015.

Den nya lagen och ändringen i lagen om bank- och finansieringsrörelse föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Ändringarna i lagen om värdepappersfonder och lagen om värdepappersmarknaden föreslås träda i kraft den 3 januari 2018.