Proposition från Finansdepartementet

Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Prop. 2017/18:5

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås lagändringar som syftar till att förbättra förutsättningarna för fondsparande i Sverige. I propositionen föreslås ändringar i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som innebär att fondbolag, förvaltningsbolag och AIFförvaltare för varje värdepappersfond som bolaget förvaltar respektive varje alternativ investeringsfond som förvaltaren marknadsför till ickeprofessionella investerare ska lämna den information som behövs för förståelsen av fondens förvaltning med avseende på hållbarhet, däribland i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Kravet syftar till att underlätta för investerare att bedöma vilka hållbarhetsaspekter som beaktas vid fondförvaltningen. Om en fondförvaltare inte alls beaktar hållbarhetsaspekter, ska förvaltaren i stället informera om detta. Det föreslås även en ändring i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) som innebär att informationskravet avseende hållbarhetsaspekter blir tillämpligt även för de fonder i premiepensionssystemet som Sjunde AP-fonden förvaltar.

I propositionen föreslås även ändringar i lagen om
investeringssparkonto som ska göra det möjligt för fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare att föra investeringssparkonto. På ett sådant investeringssparkonto ska fondandelar och kontanter kunna förvaras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)