Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina ID-nummer: Prop. 2017/18:20

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll mellan
Sverige och Folkrepubliken Kina om ändring i avtalet den 16 maj 1986
för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skattflykt beträffande
skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om
ändring i lagen (1986:1027) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige
och Folkrepubliken Kina.

Ändringen innebär att länderna ömsesidigt avstår från att ta ut såväl
direkta som indirekta skatter på intäkter som förvärvas från en
avtalsslutande stat av ett företag i den andra avtalsslutande staten genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Ändringen har tillkommit på begäran av Sverige sedan Kina infört mervärdesskatt vid försäljning av internationella transporttjänster.