Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension Prop. 2017/18:53

Publicerad

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Ladda ner:

I lagen om arbetslöshetsförsäkring föreslås en tydlig reglering av förtroendeuppdrag i arbetslöshetsförsäkringen.

  • Det föreslås bland annat att förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning ska jämställas med förvärvsarbete.
  • Vidare föreslås nya enhetliga regler om samordning av arbetslöshetsersättning och pension för alla som tar ut allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete.
  • Det föreslås att samordning ska ske endast under den tid som den sökande får pension utbetalad.
  • Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås kunna meddela föreskrifter om hur pensionen ska omräknas till dagsbelopp.
  • Det föreslås även att det ska framgå tydligt av lagen att rätten till inkomstrelaterad ersättning förutsätter medlemskap under minst tolv sammanhängande månader.
  • Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås kunna meddela föreskrifter om vissa avbrott i medlemskapet som arbetslöshetskassan ska bortse från när medlemsvillkoret prövas.

I lagen om arbetslöshetskassor föreslås att

  • rätten att bli medlem i en arbetslöshetskassa ska gälla till månadsskiftet före den månad då den som ansöker om medlemskap fyller 65 år.
  • Vidare föreslås att det ska vara möjligt för en arbetslöshetskassas styrelse att delegera vissa beslut om fortsatt medlemskap till kassaföreståndaren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Socialförsäkringsutredningen

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)