Proposition från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning Prop. 2017/18:51

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till en ny lag som syftar till att anpassa
svensk rätt till EU-förordning om personlig skyddsutrustning. Vidare
föreslås i anledning av EU-förordningen vissa ändringar i
arbetsmiljölagen.

Förordningen, som ersätter det tidigare direktivet på området,
innehåller bl.a. de krav som ställs på utformningen av personlig
skyddsutrustning för att den ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad.

Kraven på personlig skyddsutrustning är i allt väsentligt desamma som
tidigare. Det har dock ansetts finnas brister och inkonsekvenser i
tillämpningen av direktivet om personlig skyddsutrustning samt ett
behov av att klargöra vad som krävs för att en produkt ska få
tillhandahållas på den inre marknaden.

I den nya lagen anges att marknadskontrollen, dvs. tillsynen över att
förordningen följs, ska utövas av den eller de myndigheter som
regeringen bestämmer. Marknadskontrollmyndigheten ska bl.a. få
meddela de förelägganden och förbud vid vite som behövs för att
regelverket ska följas. Dessutom ska marknadskontrollmyndigheten i
vissa fall kunna ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om utdömande
av sanktionsavgift. Den föreslagna lagen innehåller även bestämmelser
om hjälp av Polismyndigheten, ekonomisk ersättning, tystnadsplikt och
överklagande.

Lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 april 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)