Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet Prop. 2017/18:58

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

Regeringen föreslår att ett brottmål inte ska få avgöras när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling som han eller hon inte har delgetts kallelse till.

Ladda ner:

Förslaget syftar till att uppfylla EU:s direktiv om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången.

I propositionen redovisas också hur Sverige i övrigt uppfyller sina
åtaganden enligt direktivet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

    Regeringen föreslår att ett brottmål inte ska få avgöras när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling som han eller hon inte har delgetts kallelse till.

Proposition (1 st)

  • Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

    Regeringen föreslår att ett brottmål inte ska få avgöras när den tilltalade uteblir från en huvudförhandling som han eller hon inte har delgetts kallelse till.

Riksdagsbeslut (1 st)