Proposition från Justitiedepartementet

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:113

Publicerad

EU:s dataskyddsförordning ska börja tillämpas den 25 maj 2018.Regeringen bedömer att dataskyddsförordningen ger utrymme för en sådan särskild reglering om personuppgiftsbehandling som finns i domstolsdatalagen.

Ladda ner:

Det krävs dock vissa ändringar i domstolsdatalagen för att anpassa den till dataskyddsförordningen. De flesta av de föreslagna ändringarna är en direkt följd av att dataskyddsförordningen ska börja tillämpas och att personuppgiftslagen kommer att upphävas. Regeringen föreslår bl.a. regler om dataskyddsombud och att domstolsdatalagens förbud mot att använda integritetskänsliga sökbegrepp ska omfatta fler typer av uppgifter. Förslagen innebär en förstärkning av skyddet för enskildas personliga integritet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En omarbetad domstolsdatalag – Anpassning till EU:s dataskyddsförordning

    EU:s dataskyddsreform innebär att en ny dataskyddsförordning kommer att utgöra grunden för generell personuppgiftsbehandling inom EU från och med den 25 maj 2018. Reformen omfattar även ett nytt direktiv med särregler för den personuppgiftsbehandling som utförs av behöriga myndigheter för bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet. Denna promemoria innehåller förslag till de författningsändringar som behövs i domstolsdatalagen (2015:728) och domstolsdataförordningen (2015:729) med anledning av dataskyddsförordningen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

    EU:s dataskyddsförordning ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Regeringen bedömer att dataskyddsförordningen ger utrymme för en sådan särskild reglering om personuppgiftsbehandling som finns i domstolsdatalagen. Det krävs dock vissa ändringar i domstolsdatalagen för att anpassa den till dataskyddsförordningen.

Proposition (1 st)

EU:s dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.