Proposition från Socialdepartementet

Vissa ändringar i läkemedelslagen Prop. 2017/18:91

Publicerad

Regeringen beviljar sedan 1993 tillstånd att sälja vissa antroposofiska medel. Regeringen föreslår nu att läkemedelslagen ändras så att bestämmelsen tas bort.

Ladda ner:

Regeringen lämnar förslag om följdändringar i läkemedelslagen, lagen om receptregister, lagen  om läkemedelsförmåner m.m., lagen  om handel med läkemedel och lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

Regeringen föreslår bland annat att läkemedelslagen ändras så att bestämmelserna om beslut om utbytbarhet ska gälla för läkemedel som har godkänts centralt inom Europeiska unionen.

I propositionen föreslår regeringen en övergångsbestämmelse i läkemedelslagen om att tillstånd till försäljning av antroposofiska medel, som beviljats före ikraftträdandet, gäller men att de inte får förlängas.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vissa ändringar i läkemedelslagen

    I denna promemoria lämnas bland annat förslag om att läkemedelslagen ska ändras genom att ta bort en bestämmelse i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiskt medel får lämnas om det finns särskilda skäl.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa ändringar i läkemedelslagen

    Regeringen har med stöd av 4 kap. 10 § första stycket i läkemedelslagen (2015:315) samt motsvarande bestämmelser i äldre rätt sedan 1993 beslutat att bevilja tillstånd att sälja vissa antroposofiska medel.

Proposition (1 st)

  • Vissa ändringar i läkemedelslagen

    Regeringen beviljar sedan 1993 tillstånd att sälja vissa antroposofiska medel. Regeringen föreslår nu att läkemedelslagen ändras så att bestämmelsen tas bort.