En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde Prop. 2017/18:133

Publicerad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagstiftningen inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning. Lagförslagen innebär i huvudsak att hänvisningar till personuppgiftslagen (1998:204) tas bort eller ersätts av hänvisningar till EU:s dataskyddsförordning, i ett fall även till den lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som föreslås i propositionen 2017/18:105 Ny dataskyddslag. Lagförslagen innebär även att kompletterande upplysningar införs i vissa bestämmelser, att lydelsen av vissa rubriker ändras och att en överklagandehänvisning tas bort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, samma dag som dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)