Proposition från Socialdepartementet

Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet Prop. 2017/18:173

Publicerad

Regeringen föreslår att underhållsstödet höjs med 150 kronor per månad för barn som är 11–14 år och med 350 kronor per månad för barn som har fyllt 15 år. Till och med den månad då barnet fyller 11 år blir underhållsstödet 1 573 kronor i månaden. Från månaden efter det att barnet har fyllt 11 blir underhållsstödet 1 723 kronor i månaden. Från månaden efter det att barnet har fyllt 15 blir underhållsstödet 2 073 kronor i månaden.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att ändringen om att höja underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre träder i kraft 1 augusti 2018 och tillämpas från september 2018.

Regeringen föreslår att ändringen om att höja underhållsstödet för barn som är 11–14 år träder i kraft 1 januari 2019 och tillämpas från februari 2019.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd och direktåtkomst för Försäkringskassan

    Promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har dels utarbetat ett förslag om en höjning av underhållsstödet med 150 kronor för barn som är 11–14 år och med 350 kronor per månad till barn som är 15 år eller äldre, dels tagit fram förslag på direktåtkomst till Skatteverkets beskattningsdatabas i ärenden om betalningsskyldighet för underhållsstöd.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet

    Regeringen föreslår att underhållsstödet höjs med 150 kronor per månad för barn som är 11–14 år och med 350 kronor per månad för barn som har fyllt 15 år. Till och med den månad då barnet fyller 11 år blir underhållsstödet 1 573 kronor i månaden. Från månaden efter det att barnet har fyllt 11 blir underhållsstödet 1 723 kronor i månaden. Från månaden efter det att barnet har fyllt 15 blir underhållsstödet 2 073 kronor i månaden.