Proposition från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar Prop. 2017/18:178

Publicerad

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som syftar till att anpassa svensk rätt till EU:s förordning om gasanordningar.

Ladda ner:

Förordningen, som ersätter det tidigare direktivet på området, innehåller bl.a. de krav som ställs på utformningen av gasanordningar för att de ska få tillhandahållas på EU:s inre marknad. Kraven på gasanordningar är i allt väsentligt desamma som tidigare.

I den nya lagen anges att marknadskontrollen, dvs. tillsynen över att förordningen följs, ska utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. Marknadskontrollmyndigheten ska bl.a. få meddela de förelägganden och förbud som behövs för att regelverket ska följas. Dessutom ska marknadskontrollmyndigheten i vissa fall kunna ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om utdömande av sanktionsavgift. Den föreslagna lagen innehåller även bestämmelser om hjälp från Polismyndigheten, ekonomisk ersättning, tystnadsplikt och överklagande.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

    I promemorian lämnas förslag till en ny lag, en ny förordning och en förordningsändring. Syftet med författningsändringarna är att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (EU:s förordning om gasanordningar).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)