Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder ID-nummer: Prop. 2017/18:61

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den multilaterala
konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att
motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (förkortas
konventionen) tillsammans med regeringens ställningstaganden avseende vilka val och förbehåll som Sverige ska göra till denna. Godkännandet syftar till att Sverige ska kunna ratificera konventionen.

Konventionen har tagits fram som en del av OECD/G20:s åtgärdspaket
inom projektet för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster,
det s.k. BEPS-projektet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)