Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter Prop. 2017/18:186

Publicerad

Regeringen föreslår en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Ladda ner:

Genom inkorporering ges barnkonventionen ställning som svensk lag vilket innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

Genom att barnkonventionen ges ställning som svensk lag, i kombination med stöd och kunskapshöjande insatser, bedöms ett barnrättsbaserat synsätt få genomslag i praktiken.

En inkorporering innebär att barnets roll som rättssubjekt med egna specifika rättigheter tydliggörs och kan därmed förväntas medverka till att barnet i högre grad hamnar i fokus i de situationer som gäller barnet.

Åtgärder ska främja genomslaget för barnets rättigheter

Förutom inkorporeringen krävs fortsatt transformering av barnkonventionens bestämmelser i nationell rätt. Dessutom krävs en kombination av åtgärder: vägledning, utbildning och samordning mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället.

Kunskapslyft ska öka kunskapen om barnkonventionen

En vägledning som kan stödja hur man metodmässigt kan tolka och tillämpa barnkonventionen bör tas fram. Regeringen redovisar pågående åtgärder för att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga, i kommuner, landsting och statliga myndigheter genom ett kunskapslyft. Regeringen redovisar även åtgärder för att bättre samordna dialogen med det civila samhällets organisationer i frågor som rör barnets rättigheter.

Fortsatt systematiskt transformeringsarbete

Regeringen redogör för behovet av fortsatt och systematiskt transformeringsarbete. Detta för att barnkonventionen ska ge fortsatt avtryck i lagstiftningen och synliggöras i förarbeten till lagstiftning där konventionen kan vara relevant.

Regeringen har beslutat ge en särskild utredare i uppdrag att  kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Målet med kartläggningen är att stödja det fortsatta arbetet med transformeringen av barnkonventionens bestämmelser i olika rättsområden.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...