Proposition från Socialdepartementet

Nationell läkemedelslista Prop. 2017/18:223

Publicerad

Regeringen föreslår att ett nytt personregister tas fram – den nationella läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten är den myndighet som ska föra listan. Det nya registret ersätter det nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen.

Ladda ner:

Registret ska samla uppgifter om bland annat patienters förskrivna läkemedel. Patientens behov av integritet ska tillgodoses.

Ökad patientsäkerhet och effektivare arbete

Den nationella läkemedelslistan ska öka patientsäkerheten och effektivisera arbetet vid ordination och förskrivning av läkemedel.
Regeringen föreslår att en ny lag – lag om nationell läkemedelslista – ersätter lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning.

Integritetshöjande åtgärder

Propositionens avvägningar handlar främst om förhållandet mellan patientsäkerhet och personlig integritet, något som bland annat har påverkats av EU:s dataskyddsförordning. I propositionen föreslår regeringen integritetshöjande åtgärder som sökbegränsningar, samtycke och spärrning.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020. Krav på hälso- och sjukvårdens aktörer och deras uppgiftsskyldighet föreslås dock träda i kraft den 1 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Nationell läkemedelslista

  I promemorian lämnas förslag till en ny lag, lagen om nationell läkemedelslista. Den nya lagen föreslås ersätta lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. Förslag lämnas också till en ny förordning om nationell läkemedelslista som ska ersätta förordningen om receptregister och förordningen om läkemedelsförteckning. Därutöver föreslås även följdändringar i andra författningar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Nationell läkemedelslista

  En ny lag om nationell läkemedelslista ska ersätta lagen (1995:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

Proposition (2 st)

 • Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

  Regeringen föreslår att kravet på anslutning till registret nationell läkemedelslista senareläggs till den 1 december 2025 i stället för som tidigare beslutats den 1 maj 2023.

 • Nationell läkemedelslista

  Regeringen föreslår att ett nytt personregister tas fram – den nationella läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten är den myndighet som ska föra listan. Det nya registret ersätter det nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen.