Proposition från Justitiedepartementet

En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd Prop. 2017/18:225

Publicerad

Regeringen lämnar förslag för att stärka skyddet för resenärer och främja en välfungerande resemarknad.

Ladda ner:

Många resenärer bokar numera sina resor på internet, och många reseföretag erbjuder möjligheter för resenärer att på ett annat sätt än tidigare skräddarsy resor. Utvecklingen har medfört att vissa resor inte omfattas av det regelverk som gäller för paketresor i dag. I propositionen föreslås därför en ny paketreselag som är anpassad till den utveckling som har skett på resemarknaden. Förslagen innebär att fler resenärer kommer att omfattas av skyddsregler. Dessutom förstärks kraven på att resenären ska få förhandsinformation om paketresan. Resenären får rätt att avbeställa paketresan innan den har påbörjats. Kraven blir hårdare på arrangören att se till att paketresan fullgörs. Vidare ges resenären en rätt till inkvartering, när hemtransport inte kan ordnas. Arrangören blir också skyldig att ge resenären lämplig assistans när resenären befinner sig i svårigheter.

I den nya lagen finns även regler för resenärer som köper ett sammanlänkat researrangemang. Dessutom införs regler om att resenären ska ha rätt till skadestånd för bokningsfel.

Förslagen bygger på ett EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade
researrangemang.

Propositionen innehåller också förslag om bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om tillsyn över intygsgivare i bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresgästföreningar.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti
2018.

Pressmeddelande: Regeringen stärker konsumentskyddet i samband med paketresor

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd

    Regeringen lämnar förslag för att stärka skyddet för resenärer och främja en välfungerande resemarknad.

  • Ny resegarantilag

    I propositionen lämnas förslag till en ny lag om resegaranti som syftar till att anpassa svensk rätt till bestämmelserna om skydd vid obestånd i EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.