Proposition från Finansdepartementet

Ny resegarantilag Prop. 2017/18:226

Publicerad

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om resegaranti som syftar till att anpassa svensk rätt till bestämmelserna om skydd vid obestånd i EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang.

Ladda ner:

Vidare föreslås med anledning av EU-direktivet en ny lag om paketresor i en proposition beslutad samma dag (En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd).

EU-direktivet, som ersätter ett tidigare direktiv på området, innehåller
bl.a. mer preciserade bestämmelser om det skydd vid obestånd som ska
tillhandahållas vid försäljning av paketresor och sammanlänkade
researrangemang. Direktivet innehåller också bestämmelser om
ömsesidigt erkännande när det gäller medlemsstaternas nationella
lagstiftning om sådant skydd.

Den nya resegarantilagen föreslås gälla paketresor och sammanlänkade
researrangemang som omfattas av den nya paketreselagen. En öppen
lösning föreslås, vilket innebär att resegaranti kan ordnas i olika former
så att aktörerna har möjlighet att välja den lösning som bäst passar deras verksamhet. Resegarantin ska säkerställa att de betalningar som görs för resan betalas tillbaka till resenären i den utsträckning resan inte
genomförs till följd av insolvens hos arrangören eller den näringsidkare
som genom förmedling eller på annat sätt underlättat uppkomsten av ett
sammanlänkat researrangemang. Resegarantin ska också säkerställa
hemtransport och inkvartering om det behövs i avvaktan på
hemtransporten. Resegarantin ska omfatta rimligt förutsebara kostnader.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.