Proposition från Finansdepartementet

En ny ordning för redovisningstillsyn Prop. 2017/18:242

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny ordning för tillsyn över emittenters
regelbundna finansiella rapportering (s.k. redovisningstillsyn). Det ska
inte längre finnas något lagstadgat krav på att en börs ska övervaka
regelbunden finansiell information som offentliggörs av emittenter vars
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen
driver. I stället föreslås att det ska införas en möjlighet till uppdelat
ansvar för redovisningstillsyn, på så sätt att uppgiften att övervaka
emittenters regelbundna finansiella information får överlämnas till ett
organ med representativa företrädare på redovisningsområdet. Finansinspektionen, som behörig myndighet, ska ha kvar det yttersta ansvaret genom sin befogenhet att besluta om ingripanden vid eventuella överträdelser. Enligt förslaget ska ett sådant övervakningsorgan i sin handläggning tillämpa vissa bestämmelser i förvaltningslagen. Organet ska även få ta ut avgifter av de övervakade emittenterna för att bekosta övervakningen.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om värdepappersmarknaden
och offentlighets- och sekretesslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)