En ny strafftidslag Prop. 2017/18:250

Publicerad

Regeringen föreslår en ny strafftidslag som bättre svarar mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och ett rättssäkert förfarande.

Ladda ner:

Lagen innehåller bestämmelser om när fängelsestraff får verkställas och hur strafftid ska beräknas. Förslaget innebär en modernisering och omarbetning av regelverket för att göra det tydligt och enklare att förstå och tillämpa. Den nya lagen innebär även en anpassning till systemet med överförande av straff mellan olika länder.

Förslaget innebär bland annat följande sakliga nyheter:

 • Det införs ett nytt sätt att beräkna strafftid enligt vilket strafftiden ska beräknas enbart i dagar. Ett fängelsestraff i månader eller år ska omräknas till dagar så att med en månad avses trettio dagar och ett år trehundrasextiofem dagar. På det sättet minskar risken för misstag och felaktigheter när strafftiden räknas ut och lika fall behandlas lika.
 • Bestämmelser om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande samlas i en ny lag.
 • Det införs tydligt angivna tidsramar för att hålla en dömd i häkte i samband med placering i kriminalvårdsanstalt.
 • Möjligheten för en dömd att lämna nöjdförklaring utökas.
 • Möjligheten att återkalla ett beviljat uppskov med verkställigheten av ett fängelsestraff utökas, till exempel om den dömde lagförs för nytt brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En ny strafftidslag

  Strafftidsutredningens uppgift har varit att göra en översyn av lagen om beräkning av strafftid m.m. och att presentera en ny, användarvänlig och modern lagstiftning som bättre svarar mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och rättssäkert förfarande.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • En ny strafftidslag

  Regeringen föreslår en ny strafftidslag som bättre svarar mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och ett rättssäkert förfarande. Lagen innehåller bestämmelser om när fängelsestraff får verkställas och hur strafftid ska beräknas.

Proposition (1 st)

 • En ny strafftidslag

  Regeringen föreslår en ny strafftidslag som bättre svarar mot dagens krav på en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och ett rättssäkert förfarande.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (13 st)