ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare ID-nummer: Prop. 2017/18:272

Ansvarig: Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringen

I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna att Sverige ansluter sig till ILO:s konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare.

Ladda ner:

Konventionen antogs 2011 av Internationella arbetskonferensen, Internationella arbetsorganisationens beslutande församling. Riksdagens godkännande krävs för att Sverige ska kunna ansluta sig till konventionen.

I propositionen lämnas förslag på de ändringar som krävs av lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete för att Sverige ska ha genomfört konventionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)