Proposition från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden Prop. 2018/19:4

Publicerad

Ladda ner:

Den 1 januari 2018 trädde lagen med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden i kraft. Lagen
innehåller de bestämmelser som är nödvändiga för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. det datumet (se prop. 2017/18:4). I denna proposition finns förslag till ytterligare lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av förordningen om referensvärden. Det föreslås att den nuvarande lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden ska upphävas och ersättas av en ny lag med samma rubrik, till vilken bestämmelserna i den nuvarande lagen ska föras över.

I propositionen föreslås bestämmelser om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen samt om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt den nya lagen.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2019.