Proposition från Finansdepartementet

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag Prop. 2018/19:7

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering. I den nya lagen finns de bestämmelser som krävs för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. den 1 januari 2019. I lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet och att inspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar. I lagen finns även en bestämmelse om att Finansinspektionen får bestämma att vissa beslut enligt förordningen ska gälla omedelbart.

I propositionen föreslås även en ny bestämmelse i försäkringsrörelselagen som krävs för att i svensk rätt fullt ut genomföra EU-direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II). Den nya bestämmelsen innehåller, som sin motsvarighet i Solvens II-direktivet, en begränsning när det gäller försäkringsföretags användning av en s.k. volatilitetsjustering vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Om Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeakt med stöd av Solvens II-direktivet och denna gäller för försäkringsföretagen, får ett företag för volatilitetsjusteringen endast använda de tekniska uppgifter som anges i den rättsakten.

Slutligen föreslås att lagen om kommunal bokföring och
redovisning ändras på så vis att det av lagen framgår att de kommunala koncernföretagens pensionsförmåner i de sammanställda räkenskaperna inte ska redovisas enligt de bestämmelser som gäller för kommuner och landsting.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut (1)