Proposition från Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning Prop. 2018/19:11

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan Sverige och Ryssland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt antar en lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland.

Ladda ner:

Protokollet innebär att avtalets tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta förmögenhetsskatt. Vidare görs vissa ändringar i fråga om beskattning av delägarbeskattade subjekt, dubbel hemvist, utdelning, justering av inkomst och realisationsvinst. Bestämmelser om begränsning av förmåner i fråga om s.k. offshore-inkomster införs. Avtalets regler för informationsutbyte uppdateras till gällande internationell standard.

Till följd av det projekt som OECD med stöd av G20-länderna har
genomfört för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster införs även nya minimistandarder på skatteavtalsområdet. I avtalets ingress förtydligas att avtalet inte syftar till att skapa förutsättningar för ickebeskattning eller minskad skatt genom skatteundandragande eller
skatteflykt. Vidare utvidgas möjligheterna till att begära ömsesidig
överenskommelse. Slutligen införs en bestämmelse som ger möjlighet för en avtalsslutande stat att neka avtalsförmåner i fall där det huvudsakliga syftet med en transaktion eller ett arrangemang var just att få förmånen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.

I propositionen föreslås även att förordningen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen ska upphöra att gälla.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)